การเตรียมตัวสอบกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี

การเตรียมตัวสอบกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก
ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ศึกษาข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้
1.ความรู้ทั่วไป
- ภาษาไทย ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ความรู้วิชาทหารเบื้องต้น
2.วิชาเฉพาะตำแหน่ง
3.สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ) แบ่งเป็น
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง วิ่ง ๒ กม.
- สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ลักษณะท่าทาง, การควบคุมอารมณ์, ทัศนคติ (อุดมการณ์ทหาร) และปฏิภาณไหวพริบ

คำแนะนำในการสอบพาณิชย์นาวี
ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา ศึกษาข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีการสอบรวม 3 รอบ คือ
1. การสอบพลศึกษา มีการปฏิบัติดังนี้
 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
วิธีทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบว่ายน้ำในลู่ที่กำหนดเท่านั้น โดยสามารถเลือกใช้ท่าว่ายน้ำท่าใดก็ได้และต้องว่ายน้ำให้ครบระยะทางภายในเวลา 25 วินาที หากไม่สามารถว่ายได้ในเวลาที่กำหนดถือว่า ไม่ผ่าน

2. การสอบภาคทฤษฎี เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีรายละเอียดดังนี้
 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือพาณิชย์ 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรปกติ)
 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
 วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีและฟิสิกส์) 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษา 50 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
คะแนนภาคทฤษฎีแต่ละวิชาจะนำมารวมกัน ก่อนเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ ถึงจำนวนที่เปิดรับ เช่น หลักสูตรปกติฝ่ายเดินเรือ เปิดรับ 120 นาย ก็จะคัดผู้ที่คะแนนสูงสุด 120 คนแรก และคัดผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองไว้ประมาณ 15% ของจำนวนที่จะรับ มาสอบสัมภาษณ์

3. การสอบสัมภาษณ์ มีหัวข้อที่ใช้พิจารณา 5 หัวข้อ ดังนี้
รูปร่าง (กายภาพ) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะทางร่างกายให้กรรมการพิจารณาอยู่ถึง 23 ข้อ เช่น ตาบอด จมูกบี้ ปากแหว่ง ฯลฯ
กิริยาท่าทาง เช่น การมีสัมมาคารวะ ความนอบน้อม ไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง แม้จะถูกสั่งให้ปฏิบัติบางอย่างที่ผู้สมัครอาจจะไม่พอใจ
การเปล่งเสียง คือ พูดเสียงดังฟังชัด พูดไม่ติดขัด
ทำตามคำสั่ง ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สนทนา/ความจำ/ไหวพริบ คือ พูดจาคล่องแคล่ว

ทดสอบความจำ
การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน การพิจารณาจะให้ผ่านและไม่ผ่าน กรรมการสัมภาษณ์ทุกท่านเข้าใจหลักเกณฑ์รู้เป้าหมายเดียวกัน ก่อนทำการสัมภาษณ์จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน กรรมการแต่ละท่านอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน บางท่านอาจจะใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เช่น จะถามผู้สมัครว่า ในการเรียนชอบหรือถนัดวิชาอะไร ถ้าผู้สมัครตอบว่าชอบภาษาอังกฤษ กรรมการก็อาจจะลองให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์เท่านั้น บางหัวข้อหรือคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบว่าถูกหรือผิด แต่ต้องการจะดูพฤติกรรมด้านอื่นประกอบการพิจาร

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก
2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
7 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหารแหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

 ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

 

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/